Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności rzeczenica.eu

Gmina Rzeczenica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://rzeczenica.eu/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

Strona została zaprojektowana przed 23 września 2020 roku, przez co nie wszystkie elementy mogły zostać poprawione aby spełniać wymogi WCAG 2.1. Elementem, który nie spełnia wymogów jest interaktywna mapa oraz listy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Bieńkowska.
 • E-mail: informatyk@rzeczenica.pl
 • Telefon: 598331722

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Rzeczenica
 • Adres: 77-304 Rzeczenica ul. Człuchowska 26
 • E-mail: informatyk@rzeczenica.pl
 • Telefon: 598331722

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia

Strona internetowa zawiera udogodnienia takie jak: powiększanie i pomniejszanie tekstu, ustawienie skali szarości, wysoki kontrast, negatywny kontrast, możliwośc rozjaśnienia tła, podkreślanie linków, ustawienie czytelniejszej czcionki oraz możliowść poruszania się po stronie za pomocą samej klawiatury. Ułatwieniem również dla osób niedowidzących jest czytanie artykułu, które czyta cały artykuł za nas.

Czytaj artykuł